>> na početnu stranicu

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

DV Maleni talenti poštuje vašu privatnost i temelji svoju internetsku stranicu na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka na internetskim stranicama www.dv-malenitalenti.hr (u nastavku: internetska stranica). Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, DV Maleni talenti na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetske stranice www.dv-malenitalenti.hr moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj i sl. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani. DV Maleni talenti prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica.  DV Maleni talenti prikuplja podatke o korisniku i izvan ovog web-mjesta, na temelju obrazaca upitnika uz suglasnost korisnika i u svrhe navedene u tim obrascima. Prikupljene podatke, kao i podatke koje je saznala na osnovi pružanja usluga korisnicima, DV Maleni talenti i obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja web stranica i pružanja željenih usluga te kako bi vam pružila informacije o i uslugama koje možete koristiti. DV Maleni talenti i može koristiti navedene podatke kako bi vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica vašim osobnim sklonostima i interesima. DV Maleni talenti ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, DV Maleni talenti može dijeliti podatke s izvršiteljima obrade za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Ovime vas DV Maleni talenti i ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama, kako kod DV Maleni talenti kao voditelja obrade osobnih podataka, tako i kod izvršitelja obrade.

 

Primjena kolačića

Na internetskim stranicama www.dv-malenitalenti.hr primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Internetske stranice DV Maleni talenti ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Stranice www.dv-malenitalenti.hr služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

 

Sprječavanje kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org. Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 

Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetska stranica www.dv-malenitalenti.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

 

Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave. DV  Maleni talenti zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku kako bi prenijela nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje DV Maleni talenti na svojim internetskim stranicama štiti vaše podatke, te stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

 

Informacije za kontakt

DV Maleni talenti rado će primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i ostale primjedbe. Možete nam se obratiti na telefon 098823988. 

---------------------------------------------------------------------

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. Statuta Dječjeg vrtića Maleni talenti, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 25.05.2018.donosi  

 

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA  

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca  u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Dječji vrtić Maleni talenti (u daljnjem tekstu: Vrtić) je obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

Članak 2.

Vrtić je sukladno čl. 4. Opće uredbe voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravom EU.

 

Članak 3.

U skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

„osobni podatak“označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

„obrada”znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

„sustav pohrane”znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

„primatelj”znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. 

„treća strana”znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

„privola”ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

„povreda osobnih podataka”znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

„pseudonimizacija”znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

 

Članak 4.

Vrtić osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.

Vrtić obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Osobne podatke koje Vrtić obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Oni podaci koji nisu točni Vrtić bez odlaganja briše ili ispravlja.

Vrtić osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika i to samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Vrtić osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 

II. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Članak 5.

Vrtić imenuje službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka imenuje se iz redova vrtića.

Kontakt podatke službenika za zaštitu podataka Vrtić objavljuje na svojim web stranicama te o osobi imenovanoj za službenika obavještava  nadzorno tijelo.

Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Vrtića i njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom. 

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

 

III. OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

Članak 6.

Vrtić osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

 • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka  

 • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Vrtića

 • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

 • da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Vrtića

 • da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Vrtića ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.  

 

Članak 7.

Privola kojom ispitanik Vrtiću daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.   

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).

 

Članak 8.

U postupku obrade osobnih podataka Vrtić na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Vrtića, namjeri predaji osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr. 

 

IV. PRAVA ISPITANIKA

 

Članak 9.

Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane Vrtića koji se na njega odnose.

Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose. 

Vrtić će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose odnosno temeljem traženja ispitanika iste dopuniti.

Vrtić će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.

Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu. 

 

Članak 10.

U svrhu zaštite osobnih podataka Vrtić, u svim slučajevima kada je to moguće, a posebice prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, provodi pseudonimizaciju podataka.

 

V. SUSTAV POHRANE

Članak 11.

Vrtić prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka: 

 • osobni podaci zaposlenika Vrtića

 • osobnih podataka djece korisnika usluga Vrtića

 • osobnih podatka roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića

 • osobnih podataka o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića 

 • osobnih podataka djece s posebnim potrebama - korisnika usluga Vrtića

 • osobnih podataka o članovima Upravnog vijeća Vrtića

 • osobnih podataka o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa

 • osobnih podataka vanjskih suradnika  

 

Članak 12. 

Za osobne podatke navedene u članku 11. ovog članka Vrtić vodi evidenciju aktivnosti obrade koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i smatra se njezinim sastavnim dijelom. 

Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:

 • ime i kontaktne podatke Vrtića, predstavnika Vrtića i službenika za zaštitu podataka;

 • svrha obrade

 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;

 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni 

 • predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka

 • opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka

Članak 13.

Ravnatelj Vrtića donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 11. ovog Pravilnika.

 

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 14.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

Članak 15.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe,  

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči, a stupa na snagu 25. svibnja 2018.

 

RAVNATELJ

Danijela Vujnović

 

 ------------

 

Obrazac evidencije aktivnosti obrade

 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Dječji vrtić „Maleni talenti“

adresa vrtića:  Nova Ves 11                                                              

sjedište vrtića:  Nova Ves 11, Slavujevac 18

broj telefona:               098823988                                          

e-mail: malenitalenti@educarena.com

 

Predstavnik vrtića:

Ravnateljica  Danijela Vujnović

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Danijela Vujnović

 

Svrha obrade (opis):                         

obrade osobnih podataka o djeci polaznicima vrtića

 

svrha obrade određena je: 

 • zakonom,

 • za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluga Vrtića

 • od strane voditelja obrade uz privolu ispitanika

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka:

pisana privola ispitanika dana prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić

 

Kategorija ispitanika: i vrste podataka

Djeca – korisnici usluga Vrtića

 

Vrste podataka:

 1. ime i prezime

            2. datum i mjesto rođenja

            3. adresa stanovanja

            4. narodnost

            5.dravljanstvo

            6.OIB

            7.naziv odgojne skupine koju dijete pohađa

            8.program koji dijete pohađa

            9. ime i prezime roditelja

            10.adrese stanovanja roditelja

            11.zanimanje roditelja

            12.kontakt brojevi i email roditelja

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni: 

Osnivač – fizička osoba Tamara Skala

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka: 5 godina od dana ispisa djeteta iz Vrtića.

 

Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka:

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ/ICA

Danijela Vujnović

>> na početnu stranicu